ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom, hogy a pszichologus-vac-stromajer.hu domain alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak rendelkezéseinek megfelelően üzemeltetem. A személyes adatok kezeléséről a tájékoztatást az alábbiakban adom meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.

 1. Adatkezelő: Stromajer Attila (lakcím: 2623 Kismaros, Kiskert utca 8418/1)
 2. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

Az adatok megadása önkéntes. Az alábbi személyes adatokat kezelem az itt megjelölt célból és időtartamig.

2.1. Weboldalon keresztül történő üzenetküldés esetén

Kezelt adatok: név, email cím

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel; válasz küldése a honlapon keresztül érkezett üzenetre.

Időtartama: hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás).

2.2. Google Analytics

A Weboldal látogatottságának mérése, nyomon követése, elemzések, statisztikák készítése céljából a Weboldal a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert használja. Részletek a „Cookie” részben.

 1. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását az adott szolgáltatás vagy annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való regisztráció, hozzászólás nyilvánosságra hozatala stb.) használatával adja meg.

Az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás joga indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen gyakorolható.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás: a személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.
 2. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

A cookie-k a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, és Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

A Weboldal Google Analytics-et használ. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt található információ.

 1. Egyéb általános információk: A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. Ezek az oldalak nem állnak az ellenőrzésem alatt, ezért ezen oldalakon szereplő tartalomért semmiféle felelősséget nem vállalok.
 2. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáférési jog: Kérésére tájékoztatást adok arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint a GPRD rendelet 15. cikke szerinti információkhoz, ideértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit vagy azok kategóriáit, automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos információkat, az adatkezelés időtartamát, az adatok forrását, a panasztételi joggal, valamint a jelen 7. pont szerinti adatkezelési jogokkal kapcsolatos információkat. A személyes adatokról Ön jogosult másolatot kérni.

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általam kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot soron kívül helyesbítem, valamint a hiányos adatai kiegészítését is kérhet.

Törléshez való jog: kérésére törlöm a személyes adatait a nyilvántartásomból, amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap.

Adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozom a személyes adatai kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatai törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Nekem, mint adatkezelőnek már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelői jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az Ön személyes adatait, a tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az automatizált adatkezeléssel érintett személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat továbbítsa egy másik adatkezelőnek vagy kérésére azokat közvetlenül továbbítsam az Ön által megjelölt adatkezelőnek, amennyiben ez utóbbi technikailag megvalósítható.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ebben az esetben az Ön adatai ebből a célból a továbbiakban nem kezelhetők. Amennyiben az adatai kezelésére statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Kapcsolati adatok: A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban juttassa el az 1. pont szerinti postacímre vagy a stromajerati@gmail.come-mail címre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módomban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.
 2. Jogorvoslati lehetőségei:
  • panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) , ha az Ön megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti a hatályos jogszabályokat; illetve
  • jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint az adatkezelő tevékenységi helye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

Hatályos: 2021. január 18-tól